Ba giá trị cốt lõi:

1. Tôn trọng mỗi cá nhân

2. Phục vụ khách hàng tốt nhất

3. Không ngừng phát triển vì sự ưu tú.